Medisch Pedicure Praktijk Oosterwolde

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Privacy Policy


Sinds 25 mei 2018 is de wet op de AVG van kracht. Medisch pedicure praktijk Oosterwolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.Medisch pedicure praktijkhoudt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) valt.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Medisch pedicure praktijk Oosterwolde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Medisch pedicure praktijk Oosterwolde verwerkt uw persoongegevens t.b.v. onderstaande doelstellingen:

* U te kunnen bellenofmailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

*Het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling.

* Administratieve doeleinden zoals factureren van de geleverde goederen en diensten.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kanmedisch pedicure praktijkOosterwoldede volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

 • E-mailadres.

 • Geboortedatum.

 • Naam van behandelend huisarts.

 • evt BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding, indien geen vergoeding wordt deze niet genoteerd)

 • Uw gezondheid.Bijvoorbeeld bent udiabeet-, reuma- ofhartpatiënt. Heeft u allergieenof bent umet HIV besmet.

 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten. Voor het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.

 • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische disciplines.


Hoe langbewaard medisch pedicure praktijk Oosterwolde uw gegevens?


Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor de periode van maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • Het verzorgen van de (financiële) administratie ( belastingaangifte)


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging


Alle personen die namensMedische Pedicure praktijk Oosterwolde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan is dit erg vervelend. U heeft dan altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudendauthoriteit op het gebied van privacy en bescherming.


Vragen?


Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!


Contact gegevens:

Medisch Pedicure praktijk Oosterwolde

Ellen Metten

Email: ellen.metten@kpnmail.nl

Telefoon: 06504 378 18


Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Algemene Voorwaarden


Medisch Pedicure praktijk Oosterwolde staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; AV CZ/91 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010.


1. Algemeen


Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussenMedisch pedicure praktijk Oosterwolde en de cliënt waarop Medisch pedicure praktijk Oosterwolde deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.


2.Inspanningen medisch pedicure praktijk


Medisch pedicure praktijk Oosterwolde zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.Medisch pedicure praktijk Oosterwolde zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.


3. Afspraken


 1. De cliënt moet verhindering of wijziging van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan medisch pedicure praktijk oosterwolde melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, magMedische pedicure praktijk Oosterwolde daarvoor€ 24,50 ( indien van toepassingvermeerderd met de porto- enadministratiekosten) aan de cliënt berekenen.

 2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, magMedisch pedicure praktijk Oosterwolde de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.

 3. Medisch Pedicure praktijk Oosterwolde zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zijMedisch pedicure praktijk Oosterwolde op de hoogte stellen.


4. Ambulant


 1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door deMedisch pedicure praktijk oosterwolde gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt isMedisch pedicure praktijk Oosterwolde gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

 2. Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijndient te voldoen.


5. Betaling


Medisch pedicure praktijk Oosterwolde vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.


De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of per pin te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen8 dagen na de behandeling het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.


6.Persoonsgegevens en privacy


De cliënt voorziet Medisch pedicure praktijk Oosterwolde voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvanMedisch pedicure praktijk Oosterwoldeaangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.Medisch Pedicure praktijk Oosterwolde neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart.Medisch pedicure praktijkbehandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Medisch pedicure praktijk Oosterwoldezal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


7. Geheimhouding


Medisch pedicure praktijkOosterwolde isverplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak,Medisch pedicure praktijk Oosterwolde verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Aansprakelijkheid


Medisch pedicure praktijkOosterwoldeis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Medisch pedicure praktijkis niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


9. Garantie


Medisch pedicure praktijkOosterwoldegeeft de cliënt tot 7 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de adviezen vanMedisch pedicure praktijk Oosterwolde omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen doorMedisch pedicure praktijk Oosterwolde zelf.


10. Beschadiging en diefstal


Medisch pedicurepraktijk Oosterwoldeheeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.Medisch pedicure praktijk Oosterwoldemeldt diefstal altijd bij de politie.


11. Klachten


Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. IndienMedisch pedicure praktijk Oosterwoldeen de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Medisch pedicure praktijk Oosterwolde de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch pedicure praktijk Oosterwolde en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbijMedisch pedicure praktijk Oosterwolde via Provoet is aangesloten.


12. Behoorlijk gedrag en huisregels


 • De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.

 • Huisdieren zijn in de praktijkniet toegestaan.

 • Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.

 • In de praktijk geldt een rookverbod.


13. Contra Indicaties


In het belang van de gezondheid van de cliënt,Medisch pedicure praktijkOosterwolde en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

 1. Besmettelijke (huid-) ziekten.
 2. Griep of ernstige verkoudheid.
 3. Koorts.
 4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters).


14. Recht


Op de overeenkomst tussen Medisch pedicure praktijk Oosterwoldeen de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


De Algemene Voorwaarden. Maart 2017.


De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig


Medisch pedicure praktijk Oosterwoldeis via ProVoet lid van De Geschillencommissie.


Hieronder meer informatie over de geschillen commissie.


De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.


Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.